Algemene voorwaarden Desde-Dentro

1. Algemeen
Desde-Dentro is opgericht door Debbie Hofman (hierna te noemen: de begeleider) gevestigd te Groesbeek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 70426511.
Desde-Dentro richt zich op het begeleiden van kinderen (vanaf 4 jaar) en (jong) volwassenen (hierna te noemen: de cliënt), en biedt rouw en verlies verwerking en daarnaast tevens inzetbaar voor kindercoaching, alsmede het organiseren van workshops, trainingen, lezingen en themabijeenkomsten.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Desde-Dentro en alle daarmee houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3. Observatie en verslag
Op verzoek van de ouder(s)/ verzorger(s) (hierna te noemen:de ouders) van de cliënt of client bezoekt de begeleider school of andere belanghebbende voor observatie en/of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders of client een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De besteedde tijd wordt volgens 9) Tarieven in rekening gebracht.

4. Begeleiding kinderen tot en met 16 jaar
Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.
De ondertekenende of opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouders wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/ haar toestemming voor geeft. Hij/ zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maken tegen de begeleiding of anderszins, hij/ zij de consequenties daarvan op zich neemt.Desde-Dentro kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

5. Vertrouwelijkheid
Desde-Dentro is verlicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de begeleidende afspraken.
Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd.

6. Regels rond een afspraak voor kinderen
Er is geen officiële wachtruimte binnen de praktijk. Dit betekend bij begeleiding van kinderen dat de ouder de cliënt brengt en 10 minuten voor afloop van de afspraak op de afgesproken tijd weer op haalt. De ouder dient tijdens de begeleidende afspraak telefonisch bereikbaar te zijn. Na een begeleidende afspraak is er eventueel kort gelegenheid voor ouders om te bespreken wat de cliënt heeft gedaan of gemaakt.
Bij begeleiding van kinderen wordt tijdens een oudergesprek (welke na iedere 4e begeleiding afspraak plaats zal vinden en/ of op verzoek) van de begeleider of de ouders ingepland kan worden) worden vorderingen met betrekking tot de cliënt uitvoerig besproken.

7. Verhindering
Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor U gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor U gereserveerde tijd gefactureerd.
Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per mail, whats app of telefonisch. Tijdens de begeleidende afspraken wordt de telefoon bij Desde-Dentro niet opgenomen. U kunt Uw bericht dan inspreken op de voice mail. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.

8. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
a) De begeleider is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/ of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.
b) Voorts is de begeleider bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de begeleider kan worden gevergd.
c) Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de begeleider op de ouders onmiddellijk opeisbaar.

9. Tarieven
De tarieven staan vermeld op de pagina ‘tarieven’ van de website van Desde-Dentro (www.desde-Dentro.nl) of zijn op te vragen bij Desde-Dentro.
Factuur vrijgesteld van OB o.g.v. Artikel 25 Wet OB.
Tariefwijzigingen worden minimaal een maand vooraf aangekondigd.
Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 15 minuten (uitgezonderd de eerste telefonische afspraak ter kennismaking) wordt naar rato van het uurtarief in rekening gebracht.

10. Betalingsvoorwaarden
Er wordt wekelijks achteraf gefactureerd, ongeacht het resultaat van de inspanning van de begeleider. De (ouders van de) cliënt verplicht(en) zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid (tenzij gezamenlijk anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd) over te maken naar de rekening van Desde-Dentro.
Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt Desde-Dentro vanaf 14 dagen na de uiterste betalingsdatum een betalingsherinnering.
Indien de (ouders van de) cliënt niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Desde-Dentro genoodzaakt en gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van 5,00 euro per nota, in rekening te brengen.

Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening Desde-Dentro, Desde-Dentro genoodzaakt de vorderingen die wij op U hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor Uw rekening.
Bij een betalingsachterstand is Desde-Dentro gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de (ouders van de) cliënt aan de betalingsverplichting hebben voldaan.

11. Aansprakelijkheid
Het advies van Desde-Dentro is ondersteunend en resultaat gericht, zonder de oplossing en resultaat te garanderen. Desde-Dentro is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Desde-Dentro, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Desde-Dentro.
Voor lichamelijke – en psychische klachten van de cliënt, raadt Desde-Dentro aan altijd contact op te nemen met Uw huisarts.

12. Toepasselijk recht en geschillen
a)
Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

13. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden
a)
Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.desde-Dentro.nl
b) Van toepassing is steeds de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de begeleider.